Skip to main content

Energiaremontit

Energiaremontilla tarkoitetaan rakennuksessa tai kiinteistössä tehtäviä muutoksia, joilla tähdätään energiakustannusten pienentämiseen. Tavallisesti rakennusten käyttökustannuksista suurin osa muodostuu lämmitys- ja sähköenergiakustannuksista sekä talousveden ostokustannuksista. Lämmitys-, vesi- ja sähköjärjestelmien huolto-, ylläpito- ja korjauskustannukset ovat myös hyvin merkittäviä. Energiaremonttia suunniteltaessa on hyvin tärkeää huomioida kokonaisuus, että saavutetaan todellisia säästöjä. Esimerkiksi kaukolämmön vaihtaminen lämpöpumpulla toimivaan lämmitykseen voi huonosti toteutettuna olla kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä jopa kalliimpaa. Syitä voivat esimerkiksi olla väärin mitoitetut laitteet, laiterikot johtuen virheellisistä asennuksista tai sähköliittymien alueellisesti korkeat kustannukset, joita ei ole otettu huomioon hankkeen valmistelussa.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme energiaremontteihin liittyen laadukasta hanke- ja toteutussuunnittelua sekä toteutuksen valvontaa. Lisäksi autamme tarvittavien rakennuslupien hankkimisessa sekä energia-avustusten tai energiatukien hakemisessa laatimalla ja laskemalla tarvittavat E-luvut, kustannukset sekä energia ja hiilidioksidipäästösäästöt. Energiaremonttiselvitysten hinta määräytyy kohteen ominaisuuksien sekä sovittavan laajuuden mukaan, kysy tarjousta!

Energiaremontin hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on kannattavaa aloittaa tekemällä tarkasteltavaan rakennukseen tai kiinteistöön kattava energiatarkastelu, jossa selvitetään energiantarpeen jakautuminen rakennuksen sisällä, energiakustannukset sekä vertaillaan erilaisten energiaremontin toteutusvaihtoehtojen kustannuksia ja säästöjä kokonaisvaltaisesti huomioiden ennakoitavat rahoitus-, energia-, huolto-, ylläpito- ja korjauskustannukset järjestelmien elinkaaren aikana.

Jäähdytys osana energiaremonttia

Jäähdytysjärjestelmien toteuttamisen yhteydessä dynaamisen laskentatyökalun avulla voidaan tarkastella rakennuksen jäähdytysenergiantarpeen vähentämisvaihtoehtoja sekä optimoida rakennuksen jäähdytysjärjestelmän mitoitusta, jolloin voidaan välttää kallista ylimitoitusta. Lisäksi on kannattavaa tarkastella jäähdytyksellä poistetun lämpöenergian tai jäähdytyslaitteiston hyödyntämistä kiinteistön lämmitysenergian tuottamiseen varsinkin, jos jäähdytystä tarvitaan tiloissa myös lämmityskauden aikana. Erityisesti maalämmön yhteydessä saadaan usein jäähdytysenergiaa erittäin kannattavasti maaperästä ja kaivoihin ladattu jäähdytysenergia nostaa lämmityksen hyötysuhdetta lämmityskaudella sekä kesällä lämpimän käyttöveden tuotossa.

Lämmöntuottojärjestelmistä

Lämpöpumppujen avulla voidaan korvata tai tukea vanhoja lämmityskattiloita ja kaukolämpöä. Joihinkin kiinteistöihin voi sopia mainiosti pellettilämmitys tai muu biopolttoaineen hyödyntäminen. Lämpöpumpuilla taas voidaan hyödyntää useita käytettävissä olevia energialähteitä, esimerkiksi poistoilman tai ulkoilman lämpöä, maalämpöä, jäteveden lämpöä tai jäähdytysenergiaa. Myös me olemme olleet osallisina uusien lämmitysratkaisujen kehityksessä. DI Jani Juntunen on johtanut tutkimushanketta, jossa DI Matti Jaaranen on diplomityönään tutkinut aihetta ”Asuinkerrostalon lämmöntuotto-järjestelmän optimointi elinkaarikustannusten perusteella hyödynnettäessä lämpöpumpulla useita lämmönlähteitä”. Yrityksemme oli myös ohjaamassa insinööri (AMK) Miika Hietasen opinnäytetyötä ”Vesistölämmön hyödyntäminen lämpöpumpun lämmönlähteenä”.

Muuta huomioitavaa aiheesta

Olennaista kaikessa energiansäästämisessä on kulutuksen mittaaminen. Kun panostetaan siihen, käyttäjillä on parempi motiivi säästää omassa lämmityksessään ja energian myös maksaa sen oikeasti kuluttava. Ei ole liioiteltua mitata lämpöenergiaa talokohtaisesti useamman talon muodostamassa taloryhmässä. Käyttöveden mittaus huoneistokohtaisesti on nyt jo edellytetty säännöksissä. Mittaustietojen automaattinen kerääminen ja tallentaminen on erittäin tärkeää, että kulutusta voidaan seurata ja energialaskutus saadaan kustannustehokkaaksi.

Huonetermostaateilla ja verkoston virtaamien tasapainotussäädöillä saadaan usein merkittävä säästö aikaan. Varsinkin suurissa tiloissa tai tiloissa, joissa on sekä lämmitystä että jäähdytystä, kannattaa patteriventtiilit varustaa sähköisillä toimilaitteilla.

Kysy lisää energiaremonteista